Je vaša možnost zaposlitve omejena zaradi invalidnosti?
Ste (dolgotrajno) brezposelni in imate zdravstvene ovire pri zaposlitvi oz. ohranitvi zaposlitve?
Vas zanima, kakšne možnosti imate kot invalid pri zaposlovanju?

 

Če ste na katero od zgornjih vprašanj odgovorili z DA, lahko brezplačen nasvet dobite na IN-VEM svetovalni točki v sklopu invalidskega podjetja Kip vizija.

Gre za nudenje pomoči pri pripravi dokumentacije, izpolnjevanju vlog, zahtevkov, pridobivanju pravic s strani ZPIZ-a, seznanitvi s pravicami invalidov, možnosti vključitve v različne prilagojene programe zaposlovanja.

Ključnega pomena pri izvajanju in posredovanju informacij na IN-VEM svetovalni točki, so ravno dolgoletne izkušnje na področju dela z invalidi in težje zaposljivo ciljno skupino ljudi.

V sodelovanju z različnimi javnimi inštitucijami uspešno izvajamo programe zaposlovanja, ki invalidom in težje zaposljivim osebam olajša dostop do trga dela.

Invalidi so polnopravni državljani z enakimi pravicami – tako kot vsi drugi imajo pravico do človekovega dostojanstva, enakopravne obravnave, samostojnega življenja in polnega sodelovanja v družbi. Invalidi skoraj dvakrat težje dobijo zaposlitev kot drugi ljudje. Ključnega pomena je nediskriminatorno obravnavanje invalidov in sistemsko izboljševanje njihovega položaja v družbi ter na vseh področjih njihovega življenja in dela. Možnosti zaposlovanja invalidov niso le v običajnih delovnih okoljih, temveč zlasti v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih (na zaščitenih delovnih mesh), v podpornem okolju.

Tako kot je poseben posameznik, tako so specifične tudi njegove zaposlitvene oviranosti. Naj pri vključevanju na trg dela in možnostih zaposlovanja pomagamo razblini nekatere vaše dvome, skrbi in pomisleke. Zatorej:

Seznanite se s pravicami invalidov.
Ostanite oz. postanite aktivni na trgu dela.
Spoznajte možnosti zaposlitve kljub zdravstvenim omejitvam oz. invalidnosti.
Postanite aktivni – naredite »Korak naprej!«.

 

Javne inštitucije, ki so pomembne na področju vključevanja in zaposlovanja invalidov, oseb z oviranostjo in nezaposljivih

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad:

 • Nagrada za preseganje kvote,
 • oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • subvencija plače za invalide,
 • plačilo stroškov podpornih storitev,
 • plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo.

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje:

 • Zaposlitveno in rehabilitacijsko svetovanje,
 • ukrepi aktivne politike zaposlovanja (usposabljanje in zaposlovanje, spodbude za zaposlovanje – zaposli me, javna dela, usposabljanje na delovnem mestu),
 • kritje stroškov usposabljanja na delovnem mestu, delovnega preizkusa.

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:

 • Invalidska pokojnina,
 • zaposlitvena rehabilitacija,
 • pravica do skrajšanega delovnega časa,
 • pravica do premestitve na drugo delovno mesto,
 • pravica do invalidnine,
 • pravica do dodatka za pomoč in postrežbo.

Center za socialno delo: 

 • Nadomestilo za invalidnost za duševno in telesno prizadete osebe, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je prizadetost nastopila do dopolnjenega 18. leta starosti ali v času rednega šolanja do 26. leta starosti,
 • dodatek za tujo nego in pomoč,
 • varstvo v splošnih in posebnih socialnih zavodih,
 • varstvo v drugi družini,
 • oprostitev plačila cestnine,
 • pravica do izbire družinskega pomočnika,
 • otroci s posebnimi potrebami,
 • pomoč družini (za dom, pomoč na domu).

Inštitut za rehabilitacijo:

 • Pacienti po amputaciji,
 • rehabilitacija otrok,
 • pacienti po poškodbah s perifernimi in revmatološkimi obolenji,
 • pacienti po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo,
 • pacienti po možganski kapi,
 • pacienti z okvaro hrbtenjače,
 • bolniki z živčno – mišičnimi boleznimi.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (direktorat za invalide):

Osnovne pravice na področju zaposlovanja in dela izhajajo iz veljavne zakonodaje, in sicer se na tem področju uporabljajo zlasti:

 • Zakon o urejanju trga dela,
 • Zakon o delovnih razmerjih,
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
 • Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • Zakon o socialnem varstvu,
 • Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb.