OHRANJANJE ZGODOVINE V TRGU KOZJE (ESRR): PROJEKT 2

Naziv projekta:  »OHRANJANJE ZGODOVINE V TRGU KOZJE«

Vodilni partner: OBČINA KOZJE

Partnerji: MUZEJSKO DRUŠTVO KOZJE, KNJIŽNICA ŠMARJE PRI JELŠAH, KIP VIZIJA D.O.O.

Opis in namen projekta:

Predmet operacije so investicijska vlaganja v ureditev podporne infrastrukture, tj. centra za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma. V centru je zagotovljen primeren prostor in oprema za izvajanje aktivnosti, povezanih s povečanjem kakovosti življenja, spodbujanjem zdravega in aktivnega življenjskega sloga in spodbujanjem ukrepov aktivnega staranja v urbanih središčih. Izvedba izobraževalnih, kulturnih in medgeneracijskih delavnic bo posledično vplivala na boljšo prepoznavnost in obiskanost območja, ustvarjena so in bodo nova inovativna partnerstva, trije novi programi/produkti/storitve, nove ideje in nove zaposlitve. Vse to bo vplivalo na oživljanje in mestnih jeder, izboljšanje podporne infrastrukture, trajnostni razvoj turizma, razvoj okolju prijaznega gospodarstva, zmanjšanje brezposelnosti in povečanje kakovosti življenja za vse generacije.

Cilji projekta:

  1. Vzpostavljeni pogoji za vseživljenjsko učenje; Operacija s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje za izvedbo delavnic, izobraževanj na temo vseživljenjskega učenja, s poudarkom na udeležencih ranljivih skupin (mladi, brezposelni, starejši, ženske na podeželju).
  2. Vzpostavljeni pogoji za medgeneracijsko druženje; Operacija s svojimi aktivnostmi vzpostavlja pogoje za medgeneracijsko sodelovanje različnih udeležencev v urbanih okoljih. Vzpostavljeni bodo pogoji za prepleteno in vzajemno delovanje, udejstvovanje mlajše in starejše generacije in prenos znanj.
  3. Dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje; Operacija s svojimi aktivnostmi motivira in usposablja za inovativnost vse deležnike ranljivih skupin in jih pripravlja na podjetniško razmišljanje, samozaposlovanje.
  4. Razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja; Operacija s svojimi aktivnostmi spodbuja trajnostni razvoj turizma območja, ki ima bogato kulturno in naravno dediščino (Kozjanski regijski park, Natura 2000 in zavarovano območje kulturne dediščine – zgodovinski trg Kozje), ogled katere bomo omogočili novi ciljni skupini turistov in obiskovalcem novega centra za vseživljenjsko učenje, medgeneracijsko druženje, ohranjanje zgodovine in promocijo turizma. Posebna skrb bo namenjena ohranjanju naravne in kulturne krajine, izvedba izobraževanj, osveščanj na temo pomena naravne in kulturne dediščine na razvoj turizma, prenos »zelenih znanj« naših prednikov na nove generacije itd.

Finančna konstrukcija projekta: znaša 120.795,95 EUR z vključenim DDV

Vire za financiranje zagotavljajo:

  • Občina Kozje v znesku 60.028,53 EUR
  • Muzejsko društvo Kozje v znesku 120 EUR.
  • Knjižnica Šmarje pri Jelšah v znesku 1.278,70 EUR.
  • Kip Vizija d.o.o. v znesku 119,10 EUR
  • Nepovratna sredstva ESRR v znesku 59.249,62 EUR*

*Naložbo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Povezava: www.eu-skladi.si

Kip Vizija pošta Kozje

fotografija: Občina Kozje
Na sliki: Pošta Kozje

esrr
projekt 2 logotipi