OK RURALNI SERVIS (EKSRP): (PROJEKT 1)

Naslov projekta: Nove storitve za trajnostno Obsotelje in Kozjansko

Akronim: OK RURARNI SERVIS

Prijavitelj: Kip vizija d.o.o., Lesično 71, 3261 Lesično

Partnerja: Društvo DPM Atomček Podčetrtek, Trška cesta 23, 3254 Podčetrtek in Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

Povzetek/cilji projekta: Namen operacije je z usposabljanji, izobraževanji in ozaveščanjem vzpostaviti pogoje za trženje za tri vrste lokalih storitev, po katerih se kaže v lokalnem okolju potreba. Predmet operacije so usposabljanja za nove storitve ob hkratnem ozaveščanju o ohranjanju narave več generacij. Glavni izzivi izhajajo iz SLR in pokrivajo 3 tematska področja, osrednje področje, Ustvarjanje delovnih mest in glavni cilj pa je Vzpostavitev pogojev za trženje Novih storitev za trajnostno Obsotelje in Kozjansko

(OK RURALNI SERVIS) za širšo lokalno skupnost:

  1. Nova storitev za urejanje notranjih prostorov, ki zajema čiščenje in energijsko urejanje prostorov in je namenjeno v osnovi turističnim ponudnikom za podporo turističnim ponudnikom.
  2. Nova storitev za urejanje okolice (zelenice, parki, ipd.), zajema čiščenje in energijsko urejanje zunanjega prostora (okolice) s posebnim poudarkom na urejanju zunanjosti, ki se zlije z okoljem zavarovanega območja narave (Kozjanski park). Namenjena bo urejanju prostorov in okolice lokalnim skupnostim za lepšo krajino.
  3. Nova storitev za obrezovanje visokodebelnega sadnega drevja in drugih del v visokodebelnih sadovnjakih: vzgoja sadik, sajenje, ipd. z upoštevanjem tradicionalnega znanja. Visokodebelna sadna drevesa so ena od naravnih danosti tega območja in se jo na tem območju še posebej neguje, saj skrbi za ohranjanje dragocenih avtohtonih in tradicionalnih sadnih vrst.

Poleg vzpostavitve pogojev za trženje treh novih lokalnih storitev je cilj operacije tudi:

  1. Ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja ohranjanja obstoječih naravnih danosti, o pomenu negovanja visokodebelnih sadnih dreves, o sadnih vrstah v času podnebnih sprememb, o pticah in o koristnih organizmih, NATURI 2000 in biodiverziteti za trajnostni in celovit razvoj območja.
  2. Vzpostavitev pogojev za medgeneracijsko druženje: na izobraževanjih v visokodebelnem travniškem sadovnjaku bodo prisotni udeleženci več generacij, ki si bodo izmenjali izkušnje.

Ciljne skupine: Mladi, invalidi, ženske, lastniki sadovnjakov, kmetje.

Operacija pa velik pomen daje tudi ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Vrednost projekta: 74.333,55 EUR

Vir sredstev: Sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP) iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD).

Povezave:

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
PRP 2014–2020

pasica prp
Kip Vizija razpis 1